تشخیص بیماری های طیور

 • تاج وریش

تاج بی رنگ و چروکیده  ( آلودگی انگلی – بیماری های مزمن – تغذیه بد )

تاج سفید و پوسته پوسته و پودری ( قارچ تریکوفیتون گالینه )

طاول و زگیل بروی تاج ( آبله )

زخم بروی تاج ( در اثر نوک زدن در جنگ خروس ها – کانی بالیسم )

وجود آماس و ضخیم شدن ریش ( وبا – یکطرفه حاد و دو طرفه مزمن )

ورم ادماتوزی ریش ( آنفلوآنزای فوق حاد و تماس با آهک )

تاج رنگ پریده ( معمولا در مرغ هایی که تازه به تخم آمده اند – خونریزی داخلی – کوکسیدیوز حاد )

تاج سیاه ( سرمازدگی – گرما زدگی –پاستورلوز- آنفلوآنزای فوق حاد  )

 • پاها

پای رنگ پریده ( سوء تغذیه – کمبود ویتامین A – سن بالا )

پای بد شکل ( SCALY LEG  در اثر جرب کنمیدوکوپتنس موتانس )

پای سیاه ( آنفلوآنزای فوق حاد )

پای کلفت شده ( استئو پتروزیس )

انحراف پا و خمیدگی ها  ( پروزیس – ریکتز – SPALY LEG  – FIELD RIKETS  –  واروس – والگوس )

 • چشم ها و سینوس ها

پوسته پوسته شدن پلک چشم ( کمبود اسید پانتوتنیک )

زخم در پلک چشم ( جنگ خروس ها )

کراتئوکونژیوکتیویت ( گاز آمونیاک )

پلاک ها بطانه ای در پشت پلک سوم ( کمبود ویتامین A  )

کاتارکت و کدورت قرنیه ( بدنبال آنسفالو میلیت در زمان جوجگی )

قرنیه غیر یکنواخت یا عنبیه بی رنگ ( مارک چشمی )

تورم بافت اطراف چشم ( کوریزا – مایکوپلاسموز )

آماس سینوس ها و ترشحات بینی ( کوریزا – مایکو پلاسموز )

 • مفاصل

سینویت عفونی                    ویروسی ( رئو ویروس ها حاوی اگزودای کاهی رنگ )

کلی باسیلوزی

سالمونلایی ( عموما یکطرفه با ایجاد بافت فیبروزه در مفصل )

استافیلوکوکی ( محتویات مفصل سفت و چرکی و داغ )

مایکوپلاسمایی همراه آبسه سینه ای(حاد شیری ، مزمن کازئوزی زرد )

شبه سل

سینویت غیر عفونی               نقرس

پروزیس

کمبود منگنز و نیاسین

ازدیاد کلسیم دان

کمبود ویتامین B12 و کولین و اسید پانتوتنیک

ازدیاد پروتئین گیاهی بدون وجود پروتئین حیوانی

پارگی وتر آشیل در مرغان تخمگذار و سنگین

تغییررنگ متمایل به سبزبا خونریزی درزیرجلدی با ورم بالای مفصل خرگوشی : پارگی زردپی بطنی

 • عضلات

کم رنگی عضلات ( خونریزی داخلی – انگل های خارجی یا داخلی )

صورتی بودن عضلات ( مسمومیت با منو کسید کربن )

ادم عمومی عضلات ( مسومیت با نمک – بی آبی )

آبسه سینه ای ( تورم مفصل عفونی – گامبورو )

خونریزی درعضلات(گامبورو– تورم ویروسی کبد– سندرم هموراژیک– کلی باسیلوز– ضربه – کمبود ویتامین K  )

تومور ( مارک )

دانه های سفید در روی عضلات ( مایت زیر جلدی لامینو زیوتیس سیستیکاله )

 • کیسه های هوایی

کیسه های هوایی پر از چرکهای پنیری  ( CRD  )

کیسه های هوایی حاوی دانه های ریز ( آسپرژیلوزیس )

کیسه های هوایی کدر ( برونشیت عفونی – نیوکاسل )

کیسه های هوایی ضخیم شده ( عفونت های ثانویه باکتریایی )

دانه های ندول مانند در کیسه های هوایی ( مایت سیستودتیس نودوس )

 • کبد

بیرنگی کبد ( خونریزی داخلی و خارجی و آلودگی به انگلهای داخلی و خارجی )

کبد زرد چرب ( مسمومیت با سموم فسفره – دژنرسانس چربی )

کبد قرمز روشن ( اریترولکوز – مسمومیت با گاز منوکسید کربن )

رسوب اورات روی کبد( نقرس احشایی– زیادی صدف جیره – کم آبی – پروتئین بالا- کمبود VITA)

اگزودای فیبرینی بروی کبد( کلی باسیلوز )

بزرگ شدن زیاد از حد کبد ( لکوز لمفویید یا میلویید – مارک )

کبد بزرگ وپرخون و شکننده ( سپتی سمی  – اسپیروکتوز – بیماری مرغان جوان )

نقاط خونریزی در لبه های کبد و دو رنگ شدن کبد ( مسمومیت ها )

نکروز نردبانی بروی کبد ( گامبورو )

نقاط نکروز کوچک متمایل به رنگ صفرا و شکننده بودن کبد ( اسبیروکتوز )

نقاط نکروزه خیلی کوچک بروی کبد ( وبا ) نکروز بزرگتر ( شبه سل )

کبد ترد و شکننده با دانه های خونریزی و نکروتیک ( تورم کبد ویبریونی )

نقاط نکروزه و ندول خیلی بزرگ بروی کبد ( سل و کلی گرانولوما )

آبسه بروی کبد ( بولوروم )

جراحات نکروزه دایره ای ( تورم روده و کبد عفونی سر سیاه )

لخته خون بروی کبد ( همانژیوما )

پارگی کبد ( ضربه  چربی زیاد کبد )

فیبروز کبد و سیروز ( مایکوتوکسیکوز – مسمومیت های مزمن – عفونت های باکتریایی مزمن )‌

 • محوطه صفاقی

تورم موضعی صفاق ( بارگی سنگدان در اثر جسم خارجی  – پیچ خوردگی روده – بدنبال کوکسیدیوز – اواخر کلی باسیلوز – شکستگی تخم – کانی بالیسم – وبا – سالمونلوز – تورم روده و کبد )

تورم صفاق در جوجه های جوان ( عفونت کیسه زرده – کلی باسیلوز – تورم کلیه یا نفریت )

لخته خونی در صفاق ( پارگی کبد و طحال – بد سکسینگ کردن جوجه ها )

وجود موارد زیاد مواد زرده ای در حفره بطنی ( پارگی فولیکول زرده – اسپیروکتوز – نیوکاسل – آنفلوآنزای فوق حاد –  نفروز عمومی )

 • قلب و پرده قلب

وجود مایع در پرده قلب ( مسمومیت با نمک – تورم ویروسی کبدی – مسمومیت با جوش شیرین – سیروز کبدی – آنگارا )

مواد فیبرینی در پرده قلب ( کلی باسیلوز)

اورات در پرده قلب ( نقرس احشایی )

تحلیل قلب ( ضعف و آلودگی انگلی )

شل شدن و انبساط قلب ( سیروزکبد – مسمومیت با نمک )

نقاط خونریزی در عضلات قلب و چربی های اطراف ( نیوکاسل )

لکه های بزرگ خونریزی روی قلب ( وبای حاد – تورم ویروسی کبد – تیفوئید )

آبسه در عضله قلب ( پولوروم )

تورم عضله همراه درجات مختلف نکروز ( پولوروم مزمن – لیستریوز – بعضی حالات تیفوئید و سالمونلوز )

تومور در عضله فلب ( مارک و لکوز )

 • کیسه صفرا و کبد

پر و منبسط بودن کیسه صفرا در جوجه ها  ( سرما خوردگی – مسافرت طولانی – غذا نخوردن – کمبود ویتامین A – تورم روده ها – پولوروم )

پر و منبسط بودن کیسه صفرا در بالغین ( تورم کبد ویبریونی – تیفویید )

مرمری شدن طحال ( اسپیروکتوز )

تورم و پرخونی طحال ( مسمومیت با فورازولیدون )

توموری شدن طحال ( لکوز و مارک )

وجود دانه های کازئوزی در طحال ( سل )

خونریزی و نقاط خونریزی در طحال ( نیوکاسل – آنفلوآنزای فوق حاد – سندرم خونریزی )

طحال به رنگ گیلاس ( تیفوئید )

 • پیش معده و سنگدان

بزرگ شدن پیش معده ( انسداد با پر و مواد بستر )

کلفت شدن جدار پیش معده ( مارک آلودگی های کرمی )

خونریزی در محل اتصال پیش معده به سنگدان ( اول و آخر و بروی غدد = نیوکاسل – مارک )

خونریزی در انتهای پیش معده ( گامبورو )

خونریزی بروی سطح پیش معده ( جسم خارجی – مسمومیت – سندرم خونریزی )

بزرگ شدن سنگدان ( انسداد )

تحلیل سنگدان ( تورم کلیه مزمن – بیماری میکروبی یا انگلی مزمن )

نکروز موضعی با تورم صفاق ناحیه ای ( پارگی در اثر جسم خارجی )

نقاط خونریزی روی دیواره و چربی های اطراف سنگدان ( نیوکاسل )

ضخیم شدن عضلات سنگدان ( پولورو مزمن )

نازک شدن عضلات سنگدان ( مارک و انباشتگی مزمن )

 • روده ها

روده های شل و وارفته ( کرم ها – کوکسیدیوز تحت حاد و مزمن )

نقاط خونریزی در روده ها ( سندرم خونریزی – نیوکاسل – مسمومیت ها – آنتریت نکروتیک – کوکسیدیوز )

دانه های کازئوزی در روده ها ( کلی گرانولوما – سل )

دانه های کوچک در روده ها ( عفونت های استافیلوکوکی – تنیا )

ورم در روده کور ( کوکسیدیوز – بیماری سر سیاه – سالمونلوز )

محتویات سفت ورقه ورقه همراه لکه های نکروزه ( سر سیاه – تورم روده و کبد عفونی )

وجود مواد پنیری در روده ( سالمونلوز و در جوجه های جوان پلوروم )

بزرگ شدن فولیکول های لمفاوی در روده کور ( تورم روده و عفونت های عمومی )

 • تخمدان و مجرای تخم و بیضه ها

استحاله و پرخونی شدید تخمدان ( نیوکاسل – تیفوئید – استرس های شدید – کمبود آب )

استحاله مزمن تخمدان ( تیفوئید – سالمونلوز )

توموری شدن تخمدان ( مارک – آدنو کارسینوما )

نقاط خونریزی در زرده همراه شکستگی تخم ( نیوکاسل – تیفوئید – وبا )

انسدادمجرای تخم با مواد سفید ضخیم کرمی ( ضربه – صدمه حین تعیین جنسیت )

بیرون زدگی مجرای تخم ( تخم مرغ های بزرگ در سنین پیری )

تورم بیضه ( بیماریهای تب دار – بدی تغذیه – کمبود ویتامین ها – ازدحام )

 • کلیه ها و بورس فابریسیوس

تورم کلیه ها و وجود اورات ( کمبود ویتامین A – بدی مدیریت )

تورم و بیرنگی متمایل به زرد با نقاط خونریزی در زیر کپسول ( سندرم کبد و کلیه چرب )

تورم و پر خونی کلیه ها ( بیماری های تب دار )

تورم ورنگ صورتی متمایل به خاکستری با انبساط لوله های اداری ( نفروز عمومی )

وجود اورات در سطح کلیه ( نقرس )

تومور کلیه ها ( لکوز و مارک )

بزرگی غدد فوق کلیوی ( استرس ها )

مواد پنیری در کیسه فابریسیوس ( کمبود ویتامین A  )

بزرگ شدن بورس ( گامبورو )

تحلیل بورس ( تورم ویروسی کبد – آخر گامبورو – مایکوتوکسیکوز )

 • دهان ، حلق ،‌ مری ، چینه دان

طاول های سفید نکروزه بصورت لکه های سفید و منظم ( کمبود ویتامین A )‌

نکروز منتشر غیر یکنواخت و طاول در دهان و حلق و حنجره ( آبله )

مناطق نکروز وسیع در مری ( خوردن آهک  خوردن – خوردن کات کبود )

وجود چرک در شکاف زیر بینی در دهان ( باستورلا – کوریزا – مایکوبلاسموز )

انسدادچینه دان ( بستر خوری – ازبین رفتن فعالیت عضلات در چینه دان در مارک )

محتویات خونی در چینه دان ( نوک چینی غلط  – آلودگی با مایت – بارگی کیست خونی – کانی بالیسم )

مخاط حوله ای چینه دان ( کاندیدیازیس – مونیلیازیس )

ضخیم شدن و تظاهر خشن در سطح داخلی چینه دان ( کرم کابیلاریا آنولاتا )

 • حنجره و نای

صفحات چرکی کازئوزی در حنجره و قسمت فوقانی نای ( وبا- نیوکاسل تحت حاد – آبله مخاطی – لارنگوتراکئیت )

تورم نای ( در تمام بیماریهای تنفسی

تورم نای همراه خونریزی ( آنفلوآنزا – برونشیت – نیوکاسل )

تورم حنجره و نای همراه غشا های کاذب ( لارنگوتراکئیت عفونی )

تورم نای موکوئیدی با موکوس فراوان ( برونشیت – آنفلو آنزا )

موکوس زیاد در نای ( مایکوبلاسموز )

کرم در نای ( سینگاموس تراکئا )

 • ریه ها

ادم و کمی بر خونی ( در طیوری که مدت کمی از مرگ آنها می گذرد )

ادم مشخص و بر خونی ( خفگی )

تغییر رنگ ریه متمایل به سبز یا قهوه ای محتوی مایع خون آلود ( تیفوئید )

ذات الریه وسیع همراه یا بدون کبدی شدن ( وبای حاد )

کبدی شدن ریه ها ( باستورلا بزودو توبرکلوزیس )

آبسه در ریه ( بولوروم – آسبرژیلوس ریوی )

 • اعصاب

از بین رفتن خطوط عرضی اعصاب و قطور شدن غیر یکنواخت آنها ( مارک )

تورم یکنواخت اعصاب اصلی درجوجه های 2 تا 6هفته با تغییر رنگ متمایل به زرد(کمبود VITB2)

 • استخوان ها

خم شدگی استخوانها ( ریکتز دربرندگان جوان –بروزیس در بالغین )

استخوان به سادگی وبا صدای ترد میشکند وخم نمی شود( استئوبروز– خستگی مرغان تخمی درقفس )

ضخیم شدن استخوان ها با مجرای مغز استخوان باریک ( استئوبتروزیس )

رنگ مغز استخوان قرمز گیلاسی ( اریترولکوز )

رنگ مغز استخوان صورتی روشن ( مسمومیت با گاز منو کسید کربن )

مغز استخوان بی رنگ ( سندرم خونریزی – آلودگی شدید با کنه و مایت – تورم ویروسی کبد )

توده های سلولی بی رنگ در مغز استخوان ( لکوز میلویید )

دانه های کازئوزی در مغز استخوان ( سل )

 • مغز

ادم و خونریزی در مخچه ( آنسفالو مالاسی  کمبود ویتامین E – گرمازدگی )

آیا تونستیم بهتون کمک کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =